سری ورتکس SSA (4)

سری SSZ (4)

سری SST (7)

سری SSK (6)

سری SSJ (4)

سری SSI (5)

سری SSC (5)

سری DW (10)

سری DL (21)

سری DL (21)

سری DW (10)

سری SSC (5)

سری SSI (5)

سری SSJ (4)

سری SSK (6)

سری SST (7)

سری SSZ (4)

سری ورتکس SSA (4)